Rphang – Chuột bạch chơi e vanky tháng 11 năm 2019