Chính thức được cấp bằng lái :D cùng với em rau văn phòng 9x mông siêu to ;D.